Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, formularz może być wygenerowany przez urzędnika.
Druk do pobrania     »»»
 
OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego składa się w dowolnej gminie.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBY DO KONTAKTU


Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po zgłoszeniu utraty lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydane zostanie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

• Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został uszkodzony lub utracony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy.

•  Zgłoszenia utraty można dokonać w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego dokonuje się w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
- adres strony za pośrednictwem której można złożyć wniosek elektroniczny    »»»

• Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie gminy, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

• Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

• Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód został uszkodzony lub utracony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

• Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

• Posiadaczowi dowodu osobistego, przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

• Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą poczty lub telefaksu, uszkodzony dowód osobisty należy przekazać pocztą lub osobiście.
    
• Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

• Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej, placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej lub przekazać go właścicielowi dokumentu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH    »»»