Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Siemyśl

1. OPŁATY

Za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Charzynie i w Siemyślu pobierane są opłaty w następującej wysokości:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

 

Wysokość opłaty

(brutto)

1.

za miejsce na grób ziemny zwykły pojedynczy

270,00 zł

2.

za miejsce na grób ziemny podwójny pionowy

380,00 zł

3.

za miejsce na grób ziemny podwójny poziomy

540,00 zł

4.

za miejsce na grób dziecka (ziemny)

160,00 zł

5.

za miejsce na grób murowany pojedynczy

320,00 zł

6.

za miejsce na grób murowany podwójny pionowy

400,00 zł

7.

za miejsce na grób murowany podwójny poziomy

500,00 zł

8.

za miejsce na grób murowany dwumiejscowy z dwoma komorami w poziomie (grobowiec rodzinny)

 

650,00 zł

9.

za 1 miejsce rezerwowane na 20 lat

270,00 zł

 

Ponadto pobierane są opłaty dodatkowe za korzystanie z mienia komunalnego:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Wysokość opłaty

(brutto)

1.

opłata za wykonanie jednego nagrobka  (pomnika)

150,00 zł

2.

opłata roczna za umieszczenie reklamy na terenie cmentarza za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy

110,00 zł


Opłaty  można dokonać gotówką w punkcie kasowym Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie Nr 37 8581 1030 0819 3004 0000 0000.

2. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa (ITR) - pokój nr 10, tel. 94 35 85 312 lub 94 3588 013
- Agnieszka Olesiak – Referent ds. gospodarki komunalnej i lokalowej - kontakt w godzinach pracy Urzędu.

3. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712),
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48,  poz. 284),
- uchwała Nr 214/XXXVI/18 Rady Gminy Siemyśl z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Gminie Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1783).    »»» 


4. DODATKOWE INFORMACJE

Na cmentarzach komunalnych w Charzynie i w Siemyślu obowiązuje regulamin uchwalony uchwałą Nr 248/XLV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 107, poz. 1901).   »»»

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych    »»»