Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXXVI/18 - 23 marca 2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 23 marca 2018 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 208/XXXVI/18  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 209/XXXVI/18  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 210/XXXVI/18  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki    »»»

- uchwałę Nr 211/XXXVI/18  w sprawie podziału Gminy Siemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych    »»»

- uchwałę Nr 212/XXXVI/18  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2018 r.    »»»

- uchwałę Nr 213/XXXVI/18  w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 214/XXXVI/18  w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Gminie Siemyśl    »»»