Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 23.03.2018 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 227)    »»»  
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 228)    »»»
- w sprawie   niewyrażenia   zgody   na   wyodrębnienie   w   budżecie   gminy  środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 229)    »»»
- w sprawie podziału Gminy Siemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (druk nr 230)    »»»
- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2018 r. (druk nr 231)    »»»
- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 232)    »»»
- w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 233)    »»»
oraz
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2017 r. (druk nr 234)    »»»