Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Postępowanie administracyjne: ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego, warunki zabudowy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wypełniony i podpisany wniosek przez właściciela lub utrzymującego zwierzę zawierający:
- oznaczenie wnioskodawcy, jego adres zamieszkania;
- pochodzenie psa, jego rasę , wiek, płeć;
- sposób oznakowania;
- miejsce oraz warunki przetrzymywania psa.
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego rasę (metryka, rodowód, świadectwo szczepienia psa).
3) Kopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
4) W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo.

Druk wniosku do pobrania    »»»

OPŁATY

-  wniosek o wydanie zezwolenia - nie podlega opłacie skarbowej,

- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 82 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy właściwy według miejsca położenia nieruchomości, w której chcemy przetrzymywać psa.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Gminy w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Gminy Siemyśl - pokój nr 10, telefon 94 35 85 312 lub 94 3588 013
- Agnieszka Olesiak – Referent ds. gospodarki komunalnej i lokalowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687),
-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.)

DODATKOWE INFORMACJE

♦ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

♦ Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

♦ Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

♦ Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

Plik do wglądu    »»»