Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXXII/17 - 29 listopada 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 29 listopada 2017 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 186/XXXII/17  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 187/XXXII/17 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 188/XXXII/17 w sprawie inkasa, wyznaczenia  inkasentów oraz określenia  wysokości wynagrodzenia za inkaso    »»»

- uchwałę Nr 189/XXXII/17 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso    »»»

- uchwałę Nr 190/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Siemyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu    »»»

- uchwałę Nr 191/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Siemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych    »»»

- uchwałę Nr 192/XXXII/17 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018    »»»