Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXX/17 - 9 października 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 9 października 2017 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 178/XXX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 179/XXX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 9 października 2017 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 180/XXX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 9 października 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Siemyślu    »»»

- uchwałę Nr 181/XXX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 9 października 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Armii Krajowej w Charzynie   »»»

- uchwałę Nr 182/XXX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 9 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl    »»»

oraz

Obwieszczenie Rady Gminy Siemyśl z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania    »»»