Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXIX/17 - 31 sierpnia 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 31 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 172/XXIX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»     

- uchwałę Nr 173/XXIX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia  31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 174/XXIX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w  szkołach   podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 175/XXIX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 176/XXIX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 177/XXIX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych   »»»