Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dowodu osobistego


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o wydanie dowodu osobistego
druk do pobrania    »»»
- kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku ich braku inny dokument zawierający fotografię.

Wniosek można złożyć przez internet - link do strony e-obywatel    »»»

Osoby nie posiadające e-dowodu korzystają z logowania poprzez profil zaufany.

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnej gminie.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Odmowa wydania dowodu osobistego, w przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymogów ustawy następuje decyzją administracyjną.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA


- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400).

DODATKOWE INFORMACJE

• Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
- upływu terminu ważności dowodu osobistego;
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
- przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
- złożenia wniosku o pierwszy dowód;
- unieważnienia certyfikatów;
- wymiany dowodu bez warstwy elektronicznej;
- braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego;
- braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego.

• Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
-  niezwłocznie - w przypadkach zmiany danych zawartych w dowodzie, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia, przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej znalezionego dowodu osobistego.

•  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

•  W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

•  Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

•  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm.

•  Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH    »»»