Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
- wypełniony formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę,

OPŁATY

-  zgłoszenie wyjazdu za granicę - nie podlega opłacie skarbowej,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy właściwy według miejsca zamieszkania.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl - pok. 117.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Agnieszka Hoc - Zastępca Kierownika USC,
- Monika Dobrowolska - podinspektor w urzędzie stanu cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Bezzwłocznie po złożeniu zgłoszenia wyjazdu.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

DODATKOWE INFORMACJE

• Zgłoszenia wyjazdu za granicę musi dokonać każdy obywatel polski, który chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje swój powrót do kraju. Po powrocie do kraju należy dokonać zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
• Zgłoszenia wyjazdu za granicę musi dokonać każdy obywatel polski, który planuje na stałe wyjechać z Polski. Zostanie on wtedy automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego lub czasowego.
• Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
• Zgłoszenia wyjazdu za granicę można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.
• Zgłoszenia wyjazdu za granicę osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia) może dokonać rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.