Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

Druki do pobrania:
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej    »»»

2) Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

4) W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo.

5) Formularz zgłoszenia może zostać wygenerowany przez pracownika, który dokonuje czynności wymeldowania.

6) Zgłoszenia wyjazdu można dokonać w formie elektronicznej.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP przez internet   »»»  


OPŁATY

-  zgłoszenie wyjazdu za granicę - nie podlega opłacie skarbowej,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy właściwy według miejsca zamieszkania.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl - pok. 117.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia wyjazdu.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 poz. 2411).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Zgłoszenia wyjazdu za granicę musi dokonać każdy obywatel polski, który chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje swój powrót do kraju. Po powrocie do kraju należy dokonać zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Zgłoszenia wyjazdu za granicę musi dokonać każdy obywatel polski, który planuje na stałe wyjechać z Polski. Zostanie on wtedy automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

3) Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

4) Zgłoszenia wyjazdu za granicę można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

5) Zgłoszenia wyjazdu za granicę osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia) może dokonać rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»