Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXVII/17 - 5 czerwca 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 5 czerwca 2017 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następującą uchwałę:

- uchwałę Nr 160/XXVII/17 rady Gminy Siemyśl z dnia 5 czerwca 2017 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania    »»»

- uchwałę Nr 161/XXVII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 162/XXVII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 163/XXVII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2017-2022    »»»

- uchwałę Nr 164/XXVII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego    »»»

- uchwałę Nr 165/XXVII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 166/XXVII/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 czerwca 2017 r.  w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016    »»»