Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 5.06.2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji     »»»

Podjęcie uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (druk nr 175)    »»»

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 176)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.(druk nr 177)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2017-2022 (druk nr 178)    »»»

- w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 179)    »»»

oraz

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r. (druk nr 180)    »»»

- Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy  Siemyśl  z  tytułu  wykonania  budżetu za 2016 r. (druk nr 181)    »»»

Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Siemyśl    »»»


- Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok  2016 (druk nr 182)    »»»