Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXV/17 - 28 marca 2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 28 marca 2017 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 146/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 147/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 148/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki    »»»

- uchwałę Nr 149/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 150/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr 151/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Siemyślu    »»»

- uchwałę Nr 152/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego    »»»

- uchwałę Nr 153/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2017 r.    »»»

- uchwałę Nr 154/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr155 /XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych    »»»

- uchwałę Nr 156/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego    »»»

- uchwałę Nr 157/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 158/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego    »»»