Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 28.03.2017 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Podjęcie uchwał:


- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 160)   »»»

 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 161)   »»»


- w sprawie   niewyrażenia   zgody   na   wyodrębnienie   w   budżecie   gminy  środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 162)   »»»


- w sprawie określenia kryteriów na  drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego  do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl (druk nr 163)   »»»


- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl (druk nr 164)   »»»


- w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 165)   »»»

- w   sprawie   Programu   opieki   nad   zwierzętami    bezdomnymi   oraz   zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2017 r. (druk nr 166)   »»»


- w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl (druk nr 167)   »»»


- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych (druk nr 168)   »»»


- w sprawie   udzielenia   pomocy   rzeczowej   dla  Powiatu  Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 169)   »»»


- w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości (druk nr 170)   »»»


-  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego (druk nr 171)   »»»