Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXIII/16 - 29 grudnia 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 132/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 133/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 134/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal użytkowy   »»»

- uchwałę Nr 135/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl     »»»

- uchwałę Nr 136/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemyśl   »»»

- uchwałę Nr 137/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie poparcia budowy drogi krajowej S6    »»»

- uchwałę Nr 138/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 139/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.     »»»

- uchwałę Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2017-2022    »»»

- uchwałę Nr 141/XXIII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  rok 2017    »»»