Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XXII/16 - 29 listopada 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji 29 listopada 2016 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 127/XXII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 128/XXII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017    »»» 

- uchwałę Nr 129/XXII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal użytkowy    »»»

- uchwałę Nr 130/XXII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemyśl"    »»»

- uchwałę Nr 131/XXII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 2016-2022    »»»