Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 29.11.2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»» 

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 141)    »»»

- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (druk nr 142)    »»»

- w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemysl (druk nr 143)    »»»

- w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 2016 - 2022 (druk nr 144)    »»»