Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie wniosków i skarg

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Treść skargi/wniosku z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego.

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
                                                            
Sekretariat urzędu (pokój nr 112) - w godzinach pracy urzędu.

Uwaga! Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, a nie jest właściwy do jej (jego) rozpatrzenia, przekazuje dokument niezwłocznie ( nie później niż w terminie 7 dni), właściwemu organowi zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskodawcę, albo wskazuje mu właściwy organ do złożenia skargi (wniosku).

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU 

Wójt Gminy Siemyśl w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godzinach 14.00 - 16.00.

Skargi i wnioski w Urzędzie Gminy przyjmuje i rozpatruje Podinspektor Danuta Dobrowolska (pok. nr 102).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do jednego miesiąca. Jeżeli załatwienie sprawy nie jest możliwe w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz terminie załatwienia.

TRYB ODWOŁAWCZY

         Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.

      Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku przysługuje prawo wniesienia skargi.

PODSTAWA PRAWNA

- Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23, z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

DODATKOWE INFORMACJE

•    Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
•    Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
•    Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
•    Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
•    Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
•    Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1)    rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2)    wójta, w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
3)    wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
4)    zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,
5)    zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,
6)    wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,
7)    innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.