Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XIX/16 - 28 czerwca 2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 28 czerwca 2016 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 95/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 96/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 97/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego    »»»

- uchwałę Nr 98/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej   »»»

- uchwałę Nr 99/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej    »»»

- uchwałę Nr 100/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości   »»»

- uchwałę Nr 101/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych    »»»

- uchwałę Nr 102/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 103/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015   »»»