Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 28.06.2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Projekty uchwał:


- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 107)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 108)    »»»

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 109)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (druk nr 110))    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (druk nr 111)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 112)    »»»

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (druk nr 113)    »»»

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2015 r. (druk nr 114)    »»»

- w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 (druk nr 115)    »»»