Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 16.03.2016 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 87) »»»

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 88) »»»

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 89) »»»

- w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 90) »»»

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego (druk nr 91) »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 92) »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej (druk nr 93) »»»

- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 94) »»»

oraz

- ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (druk nr 95) »»»