Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XIII/15 - 29 drudnia 2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 69/XIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2015 r. w zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 70/XIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 71/XIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz uchylenia uchwały    »»»

- uchwałę Nr 72/XIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2015 r. w uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r.     »»»  

- uchwałę Nr 73/XIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2015 r. w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2016-2022    »»»

- uchwałę Nr 74/XIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.    »»»

- uchwałę Nr 75/XIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.   »»»