Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 29.12.2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 76)  

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 3 projekty

druk nr 77    »»»

druk nr 78    »»»

druk nr 79    »»»

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 80)   »»»

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2016-2022 (druk nr 81)    »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. (druk nr 82)    »»»  

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. (druk nr 83)    »»»