Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XII/15 - 25 listopada 2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 25 listopada 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 59/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 60/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr 61/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych    »»»

- uchwałę Nr 62/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej    »»»

- uchwałę Nr 63/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty    »»»

- uchwałę Nr 64/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016    »»»

- uchwałę Nr 65/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso    »»»

- uchwałę Nr 66/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzoru formularza informacji o gruntach    »»»

- uchwałę Nr 67/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru formularza informacji o gruntach    »»»

- uchwałę Nr 68/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych    »»»

oraz

Obwieszczenie Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli    »»»