Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja XI/15 - 27 października 2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 27 października 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 56/XI/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 57/XI/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu    interdyscyplinarnego   oraz    szczegółowych    warunków   jego    finansowania    »»»

- uchwałę Nr 58/XI/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu    »»»

- obwieszczenie Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl    »»»