Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 27.10.2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 60)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu    interdyscyplinarnego   oraz    szczegółowych    warunków   jego    finansowania (druk nr 61)    »»»

oraz

- ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 62)    »»»

- wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu (druk nr 63)    »»» 

- informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych, w  tym  o  wynikach  sprawdzianu  i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2014/2015 (druk nr 64)    »»»