Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Ogłoszenie o przetargu

2.8 MBPobierz

SIWZ

426 KBPobierz

Załącznik nr 1- formularz oferty

400 KBPobierz
58 KBPobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

376 KBPobierz
44 KBPobierz

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

396 KBPobierz
39 KBPobierz

Załącznik nr 4 - wzór wykazu usług

428 KBPobierz
52 KBPobierz

Załącznik nr 5 - projekt umowy o odbiór i zagospodarowanie odpadów

253 KBPobierz
227 KBPobierz

Załącznik nr 6 - wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

345 KBPobierz
47 KBPobierz

Załącznik nr 7 - wykaz narzędzi

126 KBPobierz
55 KBPobierz

Załącznik nr 8 - wykaz potencjału technicznego (pojazdów)

133 KBPobierz
67 KBPobierz

Załącznik nr 9 - uchwała Nr_168/XXXII/13 - Regulamin utrzymania czystości i porządku

124 KBPobierz

Załącznik nr 10 - uchwała Nr 13/III/14 Rady - zmieniająca 168/XXXIII/13

136 KBPobierz

Załącznik nr 11 - uchwała Nr 41/VIII/15 - szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług

144 KBPobierz