Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie decyzji
- druk do pobrania    »»»    pdf »»»
- wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia    »»» 

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości:
- 205 zł za wydanie decyzji,
- 17 zł za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu – pokój nr 112 (pierwsze piętro) – w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa (ITR) Urszula Herdzik – inspektor ds. ochrony środowiska, pokój nr 9, tel. 94 35 85 316 lub 94 35 88 013.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).