Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Ogłoszenie nr 192150-2015 o przetargu

93 KBPobierz

SIWZ

366 KBPobierz

załącznik nr 1 - parafowany projekt umowy

95 KBPobierz

załącznik nr 2 - formularz ofertowy

127 KBPobierz

załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

126 KBPobierz

załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień

111 KBPobierz

załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

116 KBPobierz

załącznik nr 6 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

119 KBPobierz