Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja VIII/15 - 29 czerwca 2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 29 czerwca 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 36/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Siemyśl ze Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka.    »»»

- uchwałę Nr 37/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa działania "Morze i Parsęta"    »»»

- uchwałę Nr 38/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 39/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2015-2022.    »»»

- uchwałę Nr 40/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    »»»

- uchwałę Nr 41/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.     »»»

- uchwałę Nr 42/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.    »»»

- uchwałę Nr 43/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Siemyśl.    »»»

- uchwałę Nr 44/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2014 r.    »»»

- uchwałę Nr 45/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.    »»»