Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 29.06.2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 39)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2015-2022. (druk nr 40)    »»»

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (druk nr 41)   »»»

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.(druk nr 42)    »»»

- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również tryb ich pobierania. (druk nr 43)    »»»

- w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Siemyśl. (druk nr 44)    »»»

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżety Gminy Siemyśl za 2014 r. (druk nr 45)    »»»

- w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. (druk nr 46)    »»»