Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja VI/15 - 25 marca 2015 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 25 marca 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr 27 /VI/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 28 /VI/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.    »»»

- uchwałę Nr 29/VI/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr 30/VI/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały.    »»»

- uchwałę Nr 31/VI/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych.    »»»

- obwieszczenie Rady Gminy Siemyśl  z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl.    »»»