Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji     »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 27)   »»»

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (druk nr 28)    »»»

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 29)    »»»

- w sprawie uchylenia uchwały. (druk nr 30)    »»»

Projekt obwieszczenia:

- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl. (druk nr 31)    »»»