Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na 2015 r.

- uchwała Nr 257/L/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   »»»


- uchwała Nr 148/XXIX/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.    »»»
- uchwała Nr 66/XIII/07 Rady Gminy Siemyśl z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej.    »»»

Stawka podatku leśnego za 2015 r.

Podatek leśny za 2015 r. wynosi od powierzchni 1 ha lasu, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków  - 41,5470 zł, tj. równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r. (M.P. poz. 955).

Podatek rolny za rok 2015 na terenie Gminy Siemyśl wynosi: 
          1)    od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 153,4250 zł, tj. równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
          2)    od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów (będących użytkami rolnymi) – 306,85 zł, tj. równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 (M.P. poz.935).