Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja III/14 - 29 grudnia 2014 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Na sesji w dniu 29 grudnia 2014 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr  9/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.    »»»

- uchwałę Nr  10/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr  11/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości    »»»

- uchwałę Nr  12/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli    »»»

- uchwałę Nr  13/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl    »»»

- uchwałę Nr  14/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych    »»»

- uchwałę Nr  15/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr  16/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej   prognozy   finansowej   Gminy  Siemyśl  na  lata  2015 – 2022    »»»

- uchwałę Nr 17/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2015 r.    »»»

- uchwałę Nr  18/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.    »»»