Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 29.10.2014 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. (druk nr 271)   »»»

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. (druk nr 272)   »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. (druk nr 273)    »»»

oraz

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (druk nr 274)    »»»

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2013/2014. (druk nr 275)    »»»