Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 25.06.2014 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Informacja o sesji    »»»  

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. (druk nr 259)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2014 r. (druk nr 260)    »»»

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2014-2020. (druk nr 261)    »»»

- w sprawie emisji obligacji komunalnych. (druk nr 262)    »»»

- w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemyśl lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, o których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. (druk nr 263)    »»»

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2013 r. (druk nr 264)    »»»

- w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. (druk nr 265)    »»»