Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja 26.03.2014 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji     »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. (druk nr 243)    »»»

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (druk nr 244)    »»»

- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych. (druk nr 245)    »»»

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego. (druk nr 246)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości. (druk nr 247)   »»»