Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku należy załączyć:
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Druki do pobrania:
- wniosek    »»»
- oświadczenia     »»»


OPŁATY

Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 50 zł.
Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek Gminy Siemyśl – PBS Świdwin, numer rachunku 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu – pokój nr 112 (pierwsze piętro) w godzinach pracy urzędu.


KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa (ITR), Urszula Herdzik -  inspektor ds. ochrony środowiska, pokój nr 9, tel. 94 35 85 316, 94 35 88 013.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

♦ Wójt dokonuje wpisu w rejestrze działalności regulowanej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymaganych warunków.
♦ Wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
♦ Zamieszczenie danych w rejestrze jest równoznaczne z dokonaniem wpisu.
♦ Wójt Gminy, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
- przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności niezgodnie ze staniem faktycznym), w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odmownej odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl. pok. nr 112  w godzinach pracy urzędu).


PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),
- ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016 r. poz.  1827, z późn. zm.)