Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

- uchwała Nr 210/XXXIX/13 Rady Gminy Siemyśl a dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.    »»»


- uchwała Nr 212/XL/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2014 r.    »»»


- uchwała Nr 148/XXIX/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.    »»»


- uchwała Nr 66/XIII/07 Rady Gminy Siemyśl z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej.    »»»

- określenie wysokości stawki podatku leśnego za 2014 r.

Podatek leśny za 2014 r. wynosi od powierzchni 1 ha lasu, wynikającej z ewidencji gruntów i budynków  - 37,6310 zł, tj. równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r. (M.P. poz. 828).