Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 18 grudnia 2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji    »»»   

1. Projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2013 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (druk nr 230)     »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. (druk nr 233)    »»»

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2014 r. (druk nr 234)    »»»

2. Uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2014 r. (uchwała - druk nr 231)    »»»
    - projekt budżetu    »»»

3. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2014-2020 (uchwała - druk nr 232)    »»»
     -