Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny

Wybory i referenda

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Sesja 27.11.2013 r.

Pliki opublikowane w formacie PDF

Zawiadomienie o sesji    »»»

Projekty uchwał:

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2014 r. (druk nr 222)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokale użytkowe. (druk nr  223)    »»»

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości. (druk nr 224)    »»»

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. (druk nr 225)    »»»

- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. (druk nr 226)    »»»