Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podział nieruchomości


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o podział nieruchomości lub wydanie opinii o projekcie podziału.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego,
4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
5) wstępny projekt podziału,
6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
7) wykaz zmian gruntowych,
8) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
9) mapę z projektem podziału.

Druk wniosku do pobrania    »»»

OPŁATY

nie podlega

MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
                                                            
Sekretariat urzędu (pokój nr 112) lub pokój nr 12 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU
 

Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa (ITR)                                             Kazimierz Łapciak – inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami – pokój nr 12, telefon 943 585 327 lub 943 588 013

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Do 30 dni, po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY

•Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl - w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).
•Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.(Dz.U. Nr 268, poz. 2663).

DODATKOWE INFORMACJE

• Jeżeli dla dokonania podziału nieruchomości wymagane jest wydanie, w formie postanowienia, opinii wójta załączniki wymienione w pkt. 6-9 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii.