Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Podział nieruchomości


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wniosek o podział nieruchomości lub wydanie opinii o projekcie podziału.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego,
4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
5) wstępny projekt podziału,
6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
7) wykaz zmian gruntowych,
8) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
9) mapę z projektem podziału.

Druk wniosku do pobrania    »»»

OPŁATY

nie podlega

MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
                                                            
Sekretariat urzędu (pokój nr 112) lub pokój nr 12 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU
 

Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa (ITR)                                           
Kazimierz Łapciak – inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami – pokój nr 12, telefon 943 585 327 lub 943 588 013

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Do 30 dni, po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY

• Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl - w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).
• Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663).

DODATKOWE INFORMACJE

• Jeżeli dla dokonania podziału nieruchomości wymagane jest wydanie, w formie postanowienia, opinii Wójta załączniki wymienione w pkt. 6-9 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii.