Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:
- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy - właściciela/współwłaścicieli  nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte (nr ewidencyjny działki, nazwa obrębu ewidencyjnego),
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Druk zgłoszenia do pobrania    »»»   
 
OPŁATY

- złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej,
- złożenie pełnomocnictwa do działania w imieniu zgłaszającego - opłata skarbowa w wysokości 17,- zł,
- wydanie zaświadczenia, na wniosek  zgłaszającego, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia  - opłata skarbowa w wysokości 17,- zł.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu – pokój nr 112 (pierwsze piętro) - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa (ITR)
Urszula Herdzik  -  inspektor ds. ochrony środowiska, pokój nr 9, tel. 94 35 85 316 lub 94 35 88 013.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie
2) W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
3) W przypadku złożenia niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2) W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

3) W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


4) Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5) Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać na wniosek zgłaszającego zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Druk wniosku do pobrania    »»»

6) Organ   obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.

7) Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku:
a) lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na terenach objętych formami ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
b) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 2300).

Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.