Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
                  
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty
druk do pobrania     »»»
2. Do wniosku należy dołączyć:
-  kopię dokumentów, że pracodawca lub osoba przez niego zatrudniona      posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
-  kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
3. Dokumenty dotyczące udzielenia pomocy de minimis:
- formularz  informacji przedstawionych o ubieganie się o pomoc de minimis – druk do pobrania    »»»  
- oświadczenia  o otrzymanej pomocy de minimis – druk do pobrania    »»» 
 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

OPŁATY  

Nie podlega opłacie

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu (pokój nr 112)  lub pokój  nr 105 -  godzinach pracy urzędu.        
                   
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA – OSOBA DO KONTAKTU

Samodzielne stanowisko do spraw oświaty, kultury działalności gospodarczej (OKD) Teresa Urbańska – inspektor - pokój nr 105,  telefon 94 35 85 326;   94 35 88 013.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl, w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji  stronie, (odwołanie składa się w sekretariacie  Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, z późn. zm.),

- ustawa  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz 362, z późn. zm.),

-  rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych  przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),


DODATKOWE INFORMACJE

♦ Zgodnie § 3a rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego  młodocianych i  ich wynagradzania ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, z późn. zm.) o zawarciu umowy, pracodawca  zawiadamia wójta właściwego ze względu  na miejsce zamieszkania młodocianego - druk zawiadomienia do pobrania     »»» 

♦ Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
-  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia  do wykonywania określonej pracy i zdał  egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

♦ Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z24.12.2013. s. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze  rolnym (D. Urz. UE L 352 z 24.12.2013. s. 9).

♦ Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi  udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
- wszystkich zaświadczeń  o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o  pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej  przez  niego działalności gospodarczej  oraz wielkości  i przeznaczenia  pomocy publicznej  otrzymanej  w odniesieniu do tych  kosztów kwalifikujących się do objęcia  pomocą, na pokrycie których  ma być przeznaczona pomoc de minimis.

♦ Wysokość kwoty dofinansowania  kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
- w przypadku nauki zawodu do 8.081,-  zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania  wypłaca się w wysokości  proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy do 254,- zł  za każdy pełny miesiąc kształcenia.

♦ Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych  od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania  zawodowego u innego pracodawcy, przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego  została rozwiązana w winy pracodawcy.