Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczne biuro obsługi interesanta


Z dniem 1 maja 2008 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące administrację publiczną do przyjmowania dokumentów elektronicznych.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej albo na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Udostępnione usługi na e-puap:

- Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    »»»

Dokumenty elektroniczne doręcza się  w formatach elektronicznych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.  w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)