Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Strategie, Programy, Zamierzenia

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Elektroniczne biuro obsługi interesanta


Z dniem 1 maja 2008 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące administrację publiczną do przyjmowania dokumentów elektronicznych.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej albo na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Udostępnione usługi na e-puap:

- Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    »»»

Dokumenty elektroniczne doręcza się  w formatach elektronicznych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.  w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)