Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami:

- 2 egz. kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy  obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (mapy uzyskuje się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6).
Na jednym egzemplarzu mapy należy wrysować planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem. Drugi egzemplarz należy pozostawić w oryginale,

- umowy gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu niezbędnego dla planowanej inwestycji, zawarte między inwestorem a właściwym gestorem sieci (nie dotyczy przyłączy), jeżeli istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla planowanego zamierzenia,

- wykaz działek, w przypadku inwestycji liniowej (numery geodezyjne),

- pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

- dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Druk wniosku do pobrania     PDF    »»»     RTF    »»»

OPŁATY

Opłata skarbowa:

- od decyzji  – 107,00 zł,
- od pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony wnioskodawcy na wniosek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Sekretariat Urzędu Gminy Siemyśl, pok. nr 112, w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA – OSOBA DO KONTAKTU

Referat Binfrastruktury technicznej i rolnictwa  (ITR)
Inspektor ds. planowania przestrzennego – Paulina Kaliszuk -  pok. 12 - tel. 94 35 85 338 lub 94 35 88 013.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni.
Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii – wystąpienia o uzgodnienia i opinie wstrzymują bieg terminu.
Inwestycje skomplikowane mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 poz. 1945),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia uzupełnienia.