Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami:
- 3 egz. kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy  obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (mapy uzyskuje się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6),
- umowa (zapewnienie o dostawie energii elektrycznej, wody, gazu) zawarta między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem (wnioskodawcą), gwarantująca możliwość wykonania uzbrojenia terenu,
- ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
- dowód wpłaty opłaty skarbowej (o ile jest wymagana).
Druk wniosku do pobrania    »»»

OPŁATY

Opłata skarbowa:
- od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107,00 zł,
- od złożenia dokumentu stwierdzajacego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
Uwaga:
♦ Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
♦ Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
♦ Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku na konto bankowe PBS Świdwin O/ Gościno  nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000 (z dopiskiem opłata skarbowa).
♦ Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Sekretariat Urzędu Gminy Siemyśl, pok. nr 112, w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA – OSOBA DO KONTAKTU

Referat Binfrastruktury technicznej i rolnictwa  (ITR)
Inspektor ds. planowania przestrzennego – Anna Świtlicka -  pok. 12 - tel. 94 35 85 338 lub 94 35 88 013.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 65 dni.
Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii – wystąpienia o uzgodnienia i opinie wstrzymują bieg terminu.
Inwestycje skomplikowane mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 647  z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia uzupełnienia.