Przejdź do treści

Gmina

Raport o stanie gminy

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta - jak załatwić sprawę urzędową

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy


WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami:

- 2 egz. kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszaru  na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Na jednym egz. mapy należy określić granice terenu objętego wnioskiem wraz z zasadami  zagospodarowania terenu oraz koncepcję zabudowy.
(Mapy uzyskuje się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6),

- umowy (zapewnienie o dostawie energii elektrycznej, wody, gazu) zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem (wnioskodawcą), gwarantujące możliwość wykonania uzbrojenia terenu,  wystarczającego dla wnioskowanego zamierzenia budowlanego,

- pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Druk wniosku do pobrania    PDF       RTF 

Druk wniosku o zmianę decyzji    PDF      RTF   

OPŁATY

Opłata skarbowa:
- od decyzji  – 107,00 zł.,
- za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

Uwaga:

• Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
• Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
• Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku.
• Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy Siemyśl - pok 112 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA – OSOBA DO KONTAKTU

Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa (ITR)
Inspektor ds. planowania przestrzennego – Paulina Kaliszuk - pok. 12 - tel. 94 35 85 338 lub 94 35 88 013.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 2 miesięcy.
Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii – wystąpienia o uzgodnienia i opinie wstrzymują bieg terminu.
Inwestycje skomplikowane mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem  Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia uzupełnienia.