Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy


WYMAGANE DOKUMENTY


Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami:
- 3 egz. kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (mapy uzyskuje się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6),
- umowa (zapewnienie o dostawie energii elektrycznej, wody, gazu) zawarta między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem (wnioskodawcą), gwarantująca możliwość wykonania uzbrojenia terenu,
- ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
- dowód wpłaty opłaty skarbowej (o ile jest wymagana).
Druk wniosku do pobrania    »»»

OPŁATY

Opłata skarbowa:
- od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107,00 zł,
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
Uwaga:
♦ Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia
w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
♦ Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
♦ Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku na konto bankowe PBS Świdwin nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000 (z dopiskiem opłata skarbowa).
♦ Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy Siemyśl - pok 112 - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA – OSOBA DO KONTAKTU

Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa (ITR)
Inspektor ds. planowania przestrzennego – Anna Świtlicka - pok. 12 - tel. 94 35 85 338 lub 94 35 88 013.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 2 miesięcy.
Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii – wystąpienia o uzgodnienia i opinie wstrzymują bieg terminu.
Inwestycje skomplikowane mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem  Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 647 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia uzupełnienia.