Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Skargi, wnioski, petycje

Poradnik petenta

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet Majątek Zobowiązania Dotacje

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Kontrole w administracji

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego - postępowanie administracyjne

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Druki do pobrania:
Zgłoszenie pobytu stałego    »»»
Zgłoszenie pobytu czasowego    »»»

2) Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).

4) W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania.

5) Formularz zgłoszenia może zostać wygenerowany przez pracownika, który dokonuje czynności zameldowania.

6) Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać w formie elektronicznej. Do formularza zgłoszenia zameldowania należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zgłoszenie zameldowania przez internet    »»»

OPŁATY

-  zgłoszenie zameldowania - nie podlega opłacie skarbowej,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
- opłata skarbowa za wydanie, na wniosek osoby meldującej się, zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy właściwy według miejsca położenia nieruchomości, w której chcemy dokonać zameldowania.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013 - Monika Dobrowolska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i wypełnieniu formularza zgłoszenia zameldowania.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 poz. 2411).


DODATKOWE INFORMACJE

1) Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2) Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

3) Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

4) Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje, z urzędu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca pobytu. Przy zameldowania na pobyt czasowy zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby, której meldunek dotyczy.

5) Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

6) Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

7) Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   »»»