Przejdź do treści

Gmina

Organy Gminy

Urząd Gminy

Ogłoszenia

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Akty publiczno - prawne

Zamierzenia i programy

Budżet, Majątek, Zobowiązania

Dzialalność lobbingowa

Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych

Wybory i referenda

Dane publiczne

Ochrona środowiska, inwestycje celu publicznego

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

 
WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek – zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
2. Do wglądu:
• paszport, wiza lub ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
• kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem:
- zezwolenia na pobyt stały,
- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- ochrony uzupełniającej,
- nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
- dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
- udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,
- zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:
- wypis z księgi wieczystej,
- umowa cywilno-prawna ,
- decyzja administracyjna,
- orzeczenie sądu,
- inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
– pisemne pełnomocnictwo,
– dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

OPŁATY

-  zgłoszenie zameldowania - nie podlega opłacie skarbowej,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
- opłata skarbowa za wydanie, na wniosek osoby meldującej się, zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w punkcie kasowym PBS w Świdwinie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - w godzinach 7.30 - 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siemyśl nr 02 8581 1030 0819 3001 0000 0000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy właściwy według miejsca położenia nieruchomości, w której chcemy dokonać zameldowania.
Dla Gminy Siemyśl - Urząd Stanu Cywilnego w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU


Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 117, telefon 943 585 311 lub 943 588 013
- Agnieszka Hoc - Zastępca Kierownika USC,
- Monika Dobrowolska - podinspektor w urzędzie stanu cywilnego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia meldunkowego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

DODATKOWE INFORMACJE

Cudzoziemiec, który przeprowadzi się do Polski na stałe, musi się zameldować.

Czynności tej należy dokonać najpóźniej:
• w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu w Polsce - jeśli cudzoziemiec jest:
- obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
- obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
- obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
• w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu w Polsce - jeśli cudzoziemiec nie zalicza się do powyższej grupy i będzie przebywać w Polsce ponad 14 dni.

Pobyt w Polsce krótszy niż 14 dni, nie wymaga meldunku.